Polityka informacyjna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, Mirosław Krawczuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Regeneracji, z siedzibą w Pabianicach, ul. Józefa Piłsudskiego 7 lok. 14, 95-200 Pabianice, (dalej: „Firma”) przetwarza informacje pochodzące bezpośrednio od klientów oraz ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, (Dz.U. 2018.1000) mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Centrum Regeneracji, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Regeneracji, z siedzibą w Pabianicach. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Józefa Piłsudskiego 7 lok.21, 95-200 Pabianice lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@centrumregeneracji.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f RODO tj.
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia swoim klientom usług naprawy sprzętu elektrycznego, elektronicznego, optycznego oraz sprzedaży nowych produktów elektrycznych, elektronicznych, a także dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę usług. Co więcej, przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty drogą elektroniczną lub w kontakcie bezpośrednim, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej Firmy, ujawnionym w CEiDG.
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę polegają na oferowaniu (marketingu) usług określonych w ustępie 3 niniejszej informacji, w tym dostarczaniu kompleksowej informacji gospodarczej o oferowanych przez Firmę usługach, jak również w celach statystycznych.
 6. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, które podała/podał nam Pani/Pan dobrowolnie w chwili zawarcia umowy jak również pozyskanych w trakcie jej wykonywania oraz pochodzących z powszechnych źródeł jak przykładowo z CEiDG. Jednocześnie należy wskazać, że nie był/a i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych nie spowodowałoby i nie spowoduje dla Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości świadczenia przez Firmę na Pani/Pana rzecz usług oraz zawarcia konkretnej umowy z Firmą i w konsekwencji świadczenia na Pani/Pana rzecz usług. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe również w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.
 7. Firma nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty współpracujące z Firmą przy sprzedaży i świadczeniu usług świadczonych przez Firmę. Odbiorcami przedmiotowych danych są jednocześnie biuro rachunkowe prowadzące kompleksową obsługę Firmy, podmioty współpracujące oraz podmioty dostarczające media niezbędne do świadczenia usług Firmy. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą zostać również sądy i inne organy w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych z Firmą umów.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednakże następować to będzie o odpowiednie i właściwe zabezpieczenia. Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Google LLC oraz Microsoft Corporation, zgodnie z art. 45 RODO, w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego w Firmie, czy też kampanii marketingowych Adwords i Facebook.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przez Firmę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Państwa oraz Firmy. Tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przez Firmę przetwarzane przez czas świadczenia przez Firmę usług oraz obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, jednakże maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub upływu terminów wskazanych przez właściwe przepisy prawa. W zakresie oferowania (marketingu) usług, w tym dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej o oferowanych przez Firmę usługach Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania stosownej zgody.
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do przekazanych Firmie danych osobowych. Oprócz tego przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów lub w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać Pani/Pana danych do takich celów.
 12. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
  • kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@centrumregeneracji.com.
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Józefa Piłsudskiego 7 lok.21, 95-200 Pabianice.
 13. Firma może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 15. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.